Jak zmienić rezydencję podatkową?

Total
0
Shares
rezydent podatkowy

Wiele osób zastanawia się, jak zmienić rezydencję podatkową. Zapowiedziane w ramach Nowego Ładu podwyżki podatków, jak również wprowadzenie nowej składki zdrowotnej w wysokości 9%, wiąże się z licznymi obawami ze strony podatników. Dlatego też coraz więcej osób rozważa przeniesienie swojej działalności gospodarczej poza granice Polski i zmianę rezydencji podatkowej.

Kim jest rezydent podatkowy?

Rezydent podatkowy jest osobą posiadającą w danym kraju centrum swoich interesów osobistych lub gospodarczych. Rezydent podatkowy w Polsce, zgodnie z artykułem 5a. 21. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może, ale nie musi dysponować certyfikatem podatkowym. Dokument ten oznacza zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika, wydawane w celach podatkowych przez organ administracji podatkowej.

Warto pamiętać, że każde państwo reguluje własne prawa względem rezydencji podatkowej. Oznacza to, że obywatel Polski, który ma zamiar przenieść swoją działalność gospodarczą lub otworzyć firmę poza terytorium RP, może być uznany za zagranicznego rezydenta podatkowego

Konsekwencje płynące ze zmiany rezydencji podatkowej

Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości uzyskanych przez siebie przychodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy.

Zmiana rezydencji podatkowej wiąże się z wieloma konsekwencjami. Podstawowym jest konieczność faktycznej zmiany miejsca zamieszkania, jak również inne potencjalne obostrzenia wynikające z możliwości zastosowania w Polsce tak zwanego exit tax, czyli podatku od wyjścia.

Uzyskanie nowej rezydencji podatkowej w innym kraju wiąże się z utratą tego statusu w Polsce. Zasadniczo, rezydencję podatkową ustala się na podstawie dwóch podstawowych przesłanek. Pierwszą z nich jest czas przebywania w danym kraju, drugą z kolei – miejsce posiadania tak zwanego centrum interesów życiowych. W czasie kontroli polskie organy podatkowe badają czy podatnik skutecznie pozbył się rezydencji podatkowej w Polsce i faktycznie przeniósł ośrodek swoich interesów gospodarczych oraz osobistych poza granice RP.

Nowa rezydencja podatkowa a ograniczony obowiązek podatkowy

Ograniczony obowiązek podatkowy powstaje wówczas, gdy osoby fizyczne nie posiadają na terytorium Polski stałego miejsca zamieszkania. W tym przypadku podlegają one obowiązkowi podatkowemu tylko od uzyskanych dochodów (przychodów), które zostały osiągnięte na terytorium Polski. Ograniczony obowiązek podatkowy reguluje art. 3 ust. 2a ustawy PIT.

Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy zagranicznych rezydentów podatkowych uzyskujących dochody w Polsce. Mogą oni wykonywać pracę na rzecz polskiego pracodawcy w okresie kilku miesięcy. Wówczas powstaje obowiązek rozliczenia otrzymanego wynagrodzenia za pracę w innym kraju. Sytuacja ta jest uwarunkowana podleganiu ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, iż w Polsce zagraniczny podatnik ma co do zasady obowiązek rozliczyć się z dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

Jak skutecznie utracić polską rezydencję podatkową?

Osoba, która pragnie zmienić swoją rezydencję podatkową może napotkać na wiele trudności ze strony polskich urzędów skarbowych. Istnieje kilka przesłanek, które nakładają na polskich obywateli przynajmniej ograniczony obowiązek podatkowy. Ma to miejsce w sytuacji, gdy osoba ta przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Należy także pamiętać, że zmiana rezydencji podatkowej wiąże się z potrzebą przeniesienia ośrodka interesów życiowych do innego kraju. Tego typu działanie podlega weryfikacji.

Zmiana dotychczasowej rezydencji podatkowej może być działaniem skomplikowanym. Należy pamiętać, że wiąże się ona z obowiązkiem spełnienia kilku przesłanek, które podlegają weryfikacji. Jedną z nich jest posiadanie ośrodka interesów życiowych w innym kraju.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350 

źródło: Bttp.pl – doradztwo podatkowe