Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – czym jest? Co powinien zawierać? Kto może go przygotować?

Total
0
Shares

W związku z planowaną inwestycją musisz przygotować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko? Zastanawiasz się, co taki dokument powinien zawierać i kto może go przygotować? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – co to? Kiedy należy go przygotować?

 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) to – jak sama nazwa wskazuje – dokument, który określa wpływ planowanej inwestycji na otoczenie. Jego opracowanie jest wymagane w przypadku tych inwestycji, które zawsze w znaczącym stopniu mogących oddziaływać na środowisko.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2013 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 2013. poz. 1235 późn. zm.) organ uprawniony do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych może zobowiązać inwestora do sporządzenia raportu OOŚ także w przypadku inwestycji potencjalnie mogących mieć negatywny wpływ na środowisko.

Jakie informacje powinien zawierać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

 aport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać wszystkie informacje, które pozwalają określić wpływ planowanej inwestycji na środowisko. Ocenie podlega oddziaływanie przedsięwzięcia nie tylko na otaczającą je przyrodę, krajobraz czy też złoża kopalin, ale również zdrowie i warunki życia ludzi, zabytki oraz dobra materialne.

W raporcie należy uwzględnić interakcje pomiędzy poszczególnymi składnikami otoczenia, a także ryzyko wystąpienia poważnych awarii czy też katastrof budowlanych i naturalnych. Wskazać trzeba również sposoby zapobiegania i redukcji negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Kto może przygotować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne?

 Jeszcze do niedawna, bo do początku 2017 roku, kiedy to weszła w życie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w […], raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne mógł sporządzić każdy. Niestety, rodziło to sporo problemów. Nie wszystkie bowiem opracowania miały odpowiedni poziom merytoryczny i były poprawne pod względem formalnym, w związku z czym organy odpowiedzialne za ich ocenę musiały często zwracać się do inwestorów o uzupełnienie braków.

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem autorem raportu o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie może być byle kto, lecz osoba, która wykaże odpowiednie wykształcenie lub wykształcenie i doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji środowiskowej. Autor nie musi dołączać do raportu dokumentów potwierdzających uprawnienia. Składa natomiast oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – komu warto powierzyć jego opracowanie?

Im większe doświadczenie w opracowywaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ma autor, tym lepiej. Dlatego sporządzenie dokumentu warto powierzyć specjalistom np. do spraw konsultingu środowiskowego. Stanowi to gwarancję, że opracowanie będzie poprawne zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym.

Odpowiednio przygotowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest o tyle ważny, że pozwala skrócić procedurę uzgodnień z RDOŚ. Organ nie musi bowiem wzywać inwestora do uzupełnienia braków i rzadko ma uwagi względem przedstawionej treści, co przyspiesza cały proces i ogranicza biurokrację.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne to ważny dokument, bez którego właściwy organ nie będzie w stanie ocenić zasadności wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Należy więc go sporządzić sumiennie i dokładnie. Zająć mogą się tym specjaliści ds. konsultingu środowiskowego, którzy wiedzą, jakie informacje zawrzeć, aby dokument był kompletny.

źródło: EkoMeritum konsulting środowiskowy