Profilowanie a ochrona danych osobowych

Total
0
Shares
ochrona danych osobowych

Profilowanie według RODO obejmuje dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. To temat, który wywołuje ogromne emocje, ponieważ większość osób, nie zgadza się na profilowanie. Z drugiej strony przedstawiciele biznesu podkreślają ogrom korzyści i duże ułatwienia płynące z tworzenia tak zwanych profili obsługiwanych przez siebie klientów czy kontrahentów.

 

Profilowanie – objaśnienie tego terminu względem RODO

Każdy administrator danych jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowanie osoby, której dane osobowe podlegają profilowaniu. Administrator danych ma obowiązek nie tylko w kwestii udzielenia informacji, ale także wskazania konsekwencji, jak również możliwości wniesienia sprzeciwu względem profilowania. Chodzi tutaj przede wszystkim o motyw 60 i 70 preambuły RODO, art. 13 ust. 2 lit.f RODO oraz art. 14 ust. 2 lit.g RODO.

Warto w tym miejscu dokładnie ustalić, czym tak naprawdę jest profilowanie i odnieść je do obowiązujących obecnie zasad ochrony danych. To pojęcie, które zostało bardzo dokładnie zdefiniowane w artykule 4 pkt 4 RODO. W myśl zawartych tam treści, profilowanie to termin oznaczający dowolną formę tak zwanego zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Profilowanie to proces, który polega na użyciu danych osobowych do oceny wybranych czynników osobowych konkretnych osób fizycznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o wykorzystanie czynników osobowych względem analizy bądź też prognozy wszelkiego typu aspektów dotyczących efektów pracy danej osoby fizycznej, stanu zdrowia, sytuacji ekonomicznej, rodzinnej, finansowej, osobistej, jak również zainteresowań i preferencji modelu zachowania, wiarygodności, sposobu przemieszczania się lub też aktualnej lokalizacji.

Profilowanie zgodne z obowiązującymi zasadami RODO

We współczesnym biznesie profilowanie zgodne z obowiązującymi zasadami RODO przydaje się do różnego typu działań. Przede wszystkim tworzenie profili polega na zbieraniu danych z wielu różnych źródeł. Dane te przekazywane są administratorowi lub też innym administratorom prowadzącym m.in. portale społecznościowe. Mogą też być tworzone profile w sposób statyczny, co oznacza, że jedna cecha jest przyczynkiem do analizy i uzyskania wyników względem innych, ważnych cech danej osoby fizycznej.

Przepisy RODO nie zawsze znajdują zastosowanie względem profilowania. Należy pamiętać, że wymagane jest tutaj spełnienie kilku łącznych przesłanek. Zalicza się do nich sposób przetwarzania, czyli tak zwaną dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jak również osiągnięcie celów z analizy bądź też prognozy aspektów mających odniesienie do efektów pracy danej osoby fizycznej, jej sytuacji materialnej, zainteresowań, zachowania, aktualnej lokalizacji, przemieszczania się, stanu zdrowia czy wszelkiego typu osobistych preferencji. Obowiązują dwa rodzaje profilowania – zwykłe i kwalifikowane. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w wyniku profilowania szczególnego (kwalifikowanego), wobec osoby, której dane osobowe są przetwarzane, podejmuje się jakąś decyzję, która wywołuje wobec niej określone skutki prawne. Może to być m.in. zawarcie lub rozwiązanie umowy. Można zatem wysnuć wniosek, że profilowanie kwalifikowane ma istotny wpływ na osobę, której dane osobowe są przetwarzane. Z kolei w profilowaniu zwykłym taka sytuacja w ogólne nie ma miejsca.

Czy wymagana jest zgoda na profilowanie?

Wyrażenie zgody na profilowanie ma miejsce, tylko wówczas, gdy dana osoba podlega profilowaniu kwalifikowanemu opierającemu się na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Warto pamiętać, że zgoda na profilowanie kwalifikowane wywołuje wobec danej osoby określone skutki prawne, dlatego też jest ona konieczna. Zgoda musi być wyrażona w sposób jednoznaczny, potwierdzającej czynności, jakie odnoszą się do określonej sytuacji. Zgoda może być wyrażona w formie oświadczenia pisemnego (w tym również elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. Może to funkcjonować w formie np. zaznaczenia checkboxu, kliknięcia przycisku opisanego jako zgoda bądź też przesłania zgody w e-mailu.

Profilowanie a ochrona danych osobowych to temat budzący wiele kontrowersji. Uznaje się, że dopuszczalne jest, zarówno profilowanie zwykłe, jak i te kwalifikowane według RODO. Każda organizacja może profilować przestrzegając wszystkich tradycyjnych zasad RODO. Ma to odniesienie do wielu dziedzin życia społecznego.

źródło: isecure.pl – inspektor danych osobowych Warszawa