Legalna praca w Polsce – jakie dokumenty obowiązują cudzoziemców?

Total
0
Shares
Zezwolenie na pracę w Polsce

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają zatrudnić cudzoziemców zastanawiają się, jakie są warunki legalnego powierzenia pracy obcokrajowcowi. W przypadku, gdy pracodawca planuje zatrudnić cudzoziemca powinien dokładnie ustalić, czy jego pobyt w Polsce jest legalny, jak również jakie tytuły pobytowe uprawniają go do wykonywania pracy w Polsce. 

 

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w Polsce? 

 

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii może podjąć legalną pracę zarobkową w Polsce, jeśli spełni przedstawione poniżej warunki, dotyczące posiadania:

 

  • właściwego tytułu pobytowego, może to być wiza Schengen, wiza krajowa, zezwolenie na pobyt czasowy oraz
  • zezwolenia na pracę w Polsce lub
  • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń lub
  • zezwolenia na pracę sezonową lub
  • zaświadczenia o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków.

 

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego są Islandia, Liechtenstein i Norwegia, a państwami członkowskimi Unii Europejskiej są aktualnie Belgia, Litwa, Austria, Bułgaria, Luksemburg, Łotwa, Chorwacja, Malta, Cypr, Niemcy, Czechy, Polska, Dania, Portugalia, Rumunia, Estonia, Słowacja, Finlandia, Słowenia, Francja, Grecja, Szwecja, Węgry, Holandia, Hiszpania, Włochy i Irlandia. 

 

Jakie formalności należy spełnić, aby legalnie zatrudnić cudzoziemca? 

 

Do wykonywania przez cudzoziemca legalnej pracy zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawniają różnego typu dokumenty pobytowe. Należy pamiętać, że pracodawca jako podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi ma obowiązek dokładnego sprawdzenia czy zatrudniany obcokrajowiec posiada ważny tytuł pobytowy. Jest to dokument uprawniający do podjęcia pracy zarobkowej. Ważne jest także przechowywanie jego kopii przez cały okres wykonywania pracy

 

Kolejną istotną kwestią jest to, że cudzoziemiec, który może legalnie przebywać na terytorium Polski, musi posiadać podróżne ubezpieczenie medyczne opiewające na kwotę w wysokości nie mniejszej niż 30.000 €. Ubezpieczenie musi być ważne przez cały okres planowanego pobytu w Polsce. Cudzoziemiec przebywający legalnie na terytorium RP może być także zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jako pracownik lub członek jego rodziny. 

 

Dokumenty wizowe umożliwiające podjęcie legalnej pracy zarobkowej w Polsce przez cudzoziemca

 

Podjęcie legalnej pracy zarobkowej w Polsce przez cudzoziemca wiąże się z posiadaniem wizy uprawniającej do tego typu działania. Z tego względu zatrudniany powinien w polskim konsulacie, właściwym dla kraju swojego czasowego lub stałego zamieszkania bądź też pobytu, uzyskać wizę w celu podjęcia pracy zarobkowej. Umożliwi ona legalny pobyt i zatrudnienie na terytorium Polski. 

 

Wizę otrzymuje się na podstawie:

 

 

Jakie konkretnie wizy umożliwiają podjęcie cudzoziemcowi legalnej pracy w Polsce? 

 

W przypadku, gdy pracodawca zamierza zatrudnić obcokrajowca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy wydanej w innym celu niż wykonywanie pracy należy dokładnie sprawdzić czy cel pobytu w określony w dokumencie umożliwia mu podjęcie legalnej pracy zarobkowej. 

 

Wizami, które pozwalają cudzoziemcowi na podjęcie legalnej pracy w Polsce są:

 

  • wiza Schengen oznaczona symbolem C – wydawana na okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu; 
  • wiza krajowa symbol D – wydawana, gdy cudzoziemiec planuje przebywać na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 90 dni. Jest to wiza długoterminowa. Jej ważność nie przekracza 12 miesięcy. 

 

Warto pamiętać, że na naklejce wizowej konsul zawsze oznacza cel wydania wizy Schengen lub wizy krajowej w polu “Uwagi”. Wizy przeznaczone typowo do podjęcia pracy na terytorium Polski są dokumentami, których cel wydania został oznaczony jako 05a, 05b i 06. Podjęcie legalnej pracy zarobkowej przez cudzoziemca w Polsce nie jest możliwe w przypadku posiadania wizy wydanej w celu turystycznym (kod 01) i korzystania z ochrony czasowej (kod 20). 

 

Legalne zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Polski wymaga posiadania przez niego odpowiednich dokumentów, w tym dokumentów wizowych. Pozwala to na powierzenie mu obowiązków służbowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.